Verksamhets­berättelse 2022

Årsmöte

Ordinarie årsmöte hölls onsdagen den 20 april på Malmö stadsarkiv – med 88 närvarande medlemmar. Utsågs mångårige ordföranden Göran Larsson (2002–2020) till hedersledamot. Efter årsmötet berättade och samtalade Kalle Lind och Jeanette Rosengren om ”Gamla Malmö”. Måltid på restaurang ”Grand” följde på föredraget.

Styrelsen

Styrelsen har sammanträtt 8 gånger: den 27 januari, den 29 mars, den 20 april (konstituerande), den 25 maj, den 6 september, den 20 oktober, den 29 november och per capsulam den 30 december 2022.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Gunilla Konradsson-Mortin, ordförande
Anders Reisnert, vice ordförande
Göran Titze, skattmästare
Rita Rohlin, sekreterare
Gunnar Ericson
Stefan Ersgård
Katarina Forsström
Charlotte Rodenstedt
Attila v. Rostovànyi
Suzanne Sandberg
Nina Wiklund

Revisorer

Ernst & Young AB med auktoriserad revisor Hanna Fehland som granskat föreningens räkenskaper. Revisorssuppleanter Ernst & Young AB tillsammans med Birgitta Åkesson.

Föredrag, utflykter m.m.

Tisdagen den 8 mars Besök på Malmö universitet – Institutet för studier i Malmös historia. Besök på IMH där professor Roger Johansson berättade om pågående forskningsprojekt kring Malmös historia och om nya bokverket ”Malmö stads historia 1990–2020”, band 9 i 2 delar.

Vårutflykt lördagen den 21 maj till Österlen, delvis i Leif Ljungbergs spår – modell 1935. Stefan Ersgård var ciceron för ”En resa i spåren av Leif Ljungberg”, föreningens dåtida sekreterare när föreningen gjorde en utflykt till Simrishamn den 26 maj 1935. Turen inleddes med guidad visning av Dag Hammarskölds Backåkra samt kaffe, ett kort stopp vid Hällristningarna innan Simrishamn, varefter lunch intogs på Hotel Svea. Härefter besökte vi Österlens museum där Lena Alebo visade gården och berättade om ”Simrishamn 900 år”. Återresan gick via Bollerups slott där tidigare stadsantikvarien Anders Reisnert visade och berättade om den renoverade borgen och kyrkan.

Lördagen den 24 september ordnades en Höstutflykt till några byar runt Malmö. Kulturgeografen Lars Persson guidade oss i landskapet kring Malmö och redogjorde för historiken kring Ö. Kattarp och Glostorp, Oxie, Fjärdingslöv och Vintrie. Efter en kaffepaus på Gastronomi & Harmoni intill golfklubben i Oxie avlutades dagen med en sväng via storgårdarna Vintriegården och Erlandsro där vi gjorde ett stopp och godsherren själv berättade om gården.

Torsdagen den 27 oktober bjöds på föredrag på Malmö stadsbibliotek. Prof. emeritus i rättshistoria Kjell Å Modéer berättade om ”Hovrättens historia över Skåne och Blekinge 1821–2021” ur nyutgivna boken ”Lagens öga” och f.d. museichefen Göran Larsson berättade om ”Belägringen och stormningen av Malmö 1677”. Båda hedersledamöter och tidigare ordföranden i föreningen.

Söndagen den 27 november deltog föreningen i Malmö Museers arrangemang: Jul på slottet – en stämningsfull julmarknad för stora och små. Försäljning av föreningens böcker samt medlemsvärvning. I år med artistprogram på Borggården, ljusspel på slottsväggarna och ”pop up”-inslag inne och ute.

Måndagen den 5 december hölls Julsammankomst på Malmö Museer. Först visade stabschefen Attila v. Rostovànyi den arkeologiska utställningen ”Ledtrådar” från istiden till den perioden vi idag kallar Vikingatid. Härefter följde festligt julbord på restaurang Wega.

Publiceringsverksamhet

Årsboken ELBOGEN 2021 utkom i samband med årsmötet.

Malmö stadsarkiv

Lördagen den 12 november var det Arkivens dag med visningar och föredrag på temat Myter och mysterier. Katarina Forsström, GunillaKonradsson-Mortin och Rita Rohlin ansvarade för visning och försäljning av föreningens böcker. 

Kommittéer

Redaktionskommittén bestående av Rita Rohlin (huvudredaktör), Stefan Ersgård, Christian Kindblad, Kerstin Martinsdotter och Anders Reisnert har avhållit ett flertal möten fysiskt och digitalt. 

Programkommittén bestående av Gunilla Konradsson-Mortin, Katarina Forsström och Attila v. Rostovànyi har tillsammans med Rita Rohlin förberett årets aktiviteter.

Stipendiekommittén bestående av Gunilla Konradsson-Mortin, Anders Reisnert och Nina Wiklund har behandlat inkomna stipendie- och bidragsansökningar.

Övrigt

Styrelsen har noga följt utvecklingen av föreningens och stiftelsernas kapital. Vägledande i det har varit att fokusera på tillgångarnas värde och att få en god avkastning och därmed kunna bevilja ansökningar om bidrag. Styrelsen har också initierat en översyn av föreningens administrativa kostnader.

Beviljade bidrag:
Malmö Kulturhistoriska Förening

Styrelsen beslöt att från Malmö Kulturhistoriska Förening utdela medel till:

Maria Methi för projekt: ”En kortfilm – en tableau vivant med Gustaf och Fredrika”, 30.500 kronor (del). Ärendet även behandlat i Stiftelsen Makarna Sigfrid och Karolina Jönssons Minnesfond.

Charlotte Rodenstedt för projekt: ”Be Here Then – utveckling av en app för historiska vandringar i Lugnet och Gamla stan”, 50.000 kronor.

Jeanette Rosengren, Kira Förlag, för projekt: ”En bok om: BONGO – Malmös första popklubb”, 50.000 kronor.

Anette Sarnäs, för projekt: ”En bok om det söta Malmös godisfabriker 1861–1961”, 35.000 kronor (del). Ärendet även behandlat i Leif Ljungbergs stiftelse.

Leif Ljungbergs stiftelse

Sammanträden har hållits i samband med föreningens sammanträden.

Styrelsen beslöt att från Leif Ljungbergs stiftelse utdela medel till:

Magnus Metz, Malmö Museer för projekt: ”fyra avgiftsfria föredrag inom ämnet historia i samband med föreställningen av: Robin Hoods hjärta, på Malmöhus borggård”, 50. 000 kronor.

Jeanette Rosengren, Kira Förlag, för projekt: ”produktion av fotoboken ´Den andra staden – en sorts dokumentation av Petter Holmqvist´”, 50.000 kronor. [Bidraget kommer att återföras då besked inkommit att projektet ej kommer att genomföras på Kira förlag.]

Lars Larsson för projekt: ”C-14 datering av benmaterial från fyndplatsen Arlöv 1, belägen vid Segeås mynningsområde”, 24.500 kronor.

Johan Lundin för projekt: ”Arkeologiska undersökningar av kyrkan och den heliga källan i Barstorp”, Beviljades 15.000 kronor.

Malmö Universitet, Centrum för studier i Malmös historia för projekt: ”Weaving it together – ett forskningsprojekt kring textilindustrins utveckling i Malmö och Sverige.”, 100.000 kronor.

Kjell Aage Nilsson för projekt: ”Utgivning av bok med arbetsnamnet: Spår av antiken i Malmös arkitektur”, 50.000 kronor.

Tommy P. Christensen för projekt: ”Arkivstudier i Köpenhamn och bidrag till tryckning av boken: Över Öresund 1940–45 samfärdselmöjligheter mellan det tyskockuperade Danmark och beredskapstidens Sverige”, 60.000 kronor.

Göran Larsson för projekt: ”Tryckning av skrift om det skånska kavalleriets historia”, 75.000 kronor.

Joakim Frieberg för projekt: ”Artikel till Elbogen med titeln: Skelettfynd belyser tjuvaparkens lätt morbida historia – här begravdes fångar och soldater medan häxorna brändes på kullen intill”, 5.000 kronor (del). Ärendet även behandlat i Makarna Sigfrid och Karolina Jönssons minnesfond.

Anette Sarnäs för projekt: ”en bok om: Det söta Malmö. Malmös godisfabriker 1861– 1961”, 15.000 kronor (del). Ärendet även behandlat i Malmö Kulturhistoriska Förening.

Eget projekt: ”En datoranimerad bild av den medeltida bebyggelsen på det område som idag är Stortorget.”, [Beslutat 2019]. Projektet är nu klart och 4.125 kronor har tilldelats för täckning av momskostnad.

Medlemmar 

Föreningens medlemsantal under 2022 uppgick till 623 medlemmar med fullt medlemskap — varav 80 var utbytesföreningar och institutioner.

Styrelsen för Malmö Kulturhistoriska Förening

www.elbogen.nu