Stipendium

Malmö Kulturhistoriska Förening

Malmö Kulturhistoriska Förening har till uppgift att främja forskning och kunskap om Malmös historia och kulturliv, verka för god miljö- och byggnadsvård samt genom publiceringsverksamhet göra stadens förflutna levande.
 
Det är möjligt att söka bidrag/stipendium i enlighet med ovanstående ändamål.
 
Föreningen har två brytdatum för att behandla inkomna ansökningar: 30 april och 31 oktober.
 
Ansökan om stipendium jämte referenser samt kortfattad redogörelse och eventuella 
bilagor sändes med ordinarie post till Malmö Kulturhistoriska Förening. Stipendiekommittén förbereder inkomna ärende för styrelsen som har att fatta beslut gällande varje enskilt ärende.
 
Stipendiat bör på sätt som styrelsen bestämmer redovisa sina forskningsresultat. Möjlighet gives till publikation i form av kortare artikel att ingå i Malmö Kulturhistoriska Förenings årsbok Elbogen.

 

Ansökan insändes till:

Stipendiekommittén
Malmö Kulturhistoriska Förening
c/o Malmö stadsarkiv
205 80 Malmö