Årsmöteshandling 2021

Föredragningslista

Vid årsmöte den 30 April.

 1. Årsmötes öppnande
 2. Val av justeringsmän, 2 st jämte ordförande
  Förslag: Ewa Hedberg och Christian Kindblad
 3. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst
 4. Godkännande av dagordning
 5. Styrelsens Verksamhetsberättelse 2020
 6. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2020
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning 2020
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
  Förslag: 11 stycken
 10. Val av ordförande
  Förslag: Nyval av Gunilla Konradsson-Mortin
 11. Val av styrelseledamöter
  Förslag: Omval av Peter Bager, Gunnar Ericson, Stefan Ersgård, Katarina Forsström, Adam Hidegård, Anders Reisnert, Göran Titze, Rita Rohlin, v. Attila Rostovànyi. Nyval av Nina Wiklund
 12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
  Förslag: Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Ingrid Sollerhed Fahlén som huvudansvarig och revisor Elisabeth Nordgren. Revisorssuppleant: Birgitta Åkesson
 13. Tillsättning av valberedning
  Förslag: Göran Larsson och Anna Svensson
 14. Fastställande av medlemsavgift för år 2022
  Förslag: Oförändrad 125 kronor för fullt medlemskap och 25 kronor för stödjande familjemedlem
 15. Årsmötets avslutande

Revisionsberättelse

Läs föreningens revisionsberättelse för 2020

Årsredovisning

MKHF signerad Årsredovisning 2020.