Årsmöteshandling 2020

Föredragningslista

Vid årsmöte den 17 september, kl. 18.00 Malmö Stadsbibliotek – Röda rummet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justeringsmän, 2 st jämte ordförande
 5. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst
 6. Godkännande av dagordning
 7. Föredragning av styrelsens årsberättelse för 2019 – Verksamhetsberättelsen
 8. Föredragning av revisionsberättelsen för Malmö Kulturhistoriska Förening gällande verksamhetsåret 2019
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning i Malmö Kulturhistoriska Förening för verksamhetsåret 2019
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår 2020
 12. Val av ordförande
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 15. Tillsättning av valberedning
 16. Fastställande av medlemsavgift för år 2021
 17. Behandling av inlämnade motioner
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande

Årsredovisning

MKHF signerad Årsredovisning 2019 inklusive revisionsberättelse