MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Verksamhets­berättelse 2017

Årsmöte

Ordinarie årsmöte hölls måndagen den 24 april på Malmö Rådhuskällare – med 72 närvarande medlemmar. Före årsmötet stod Anders Reisnert för dagens föredrag och visning i S:t Petri kyrka med perspektiv på att det just detta år är 500 år sedan reformationen.
 

Styrelsen

Styrelsen har sammanträtt 7 gånger: den 20 februari, den 3 april, den 24 april (konstituerande), den 14 juni, den 11 september, den 30 oktober och den 6 december 2017.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

 • Göran Larsson,  ordförande
 • Peter Bager,  vice ordförande
 • Robert Herslow,  kassaförvaltare
 • Rita Rohlin,  sekreterare
 • Gunnar Ericson
 • Stefan Ersgård
 • Katarina Forsström
 • Adam Hidestål
 • Gunilla Konradsson
 • Anders Reisnert
 • Carl-Axel Stevelius
 •  

Revisorer

Auktoriserad revisor Peter Hägg som tillsammans med Elisabeth Nordgren granskat föreningens räkenskaper. Revisorssuppleanter auktoriserad revisor Karin Torstensson tillsammans med Birgitta Åkesson.
 

Föredrag, utflykter m.m.

Måndagen den 20 mars inbjöds till föredrag på Malmö stadsbibliotek. Sven Rosborn, malmöarkeolog och under många år vetenskaplig ledare för Fotevikens museum, berättade om Det medeltida Malmö - Detektivarbeten under mer än ett sekel i en gammal stads historia. Ett samarrangemang med Malmö Förskönings- och Planteringsförening.
    Vårutflykten ägde rum lördagen den 10 juni till Kungsparken, Slottsträdgården och Slottsmöllan. Gunnar Ericson berättade om Kungsparken och dess historia och Jacob Faxe talade om parkens konstverk. John Taylor berättade om Slottsträdgården och Lars Rantzow, museipedagog, visade Slottsmöllan.
    Måndagen den 16 oktober i Karl Hovbergs sal på Malmö stadsarkiv berättade Göran Larsson om Lunds universitet - människor och händelser under 350 år.
    Söndagen den 3 december deltog föreningen med bokbord på Malmö Museers arrangemang: Jul på slottet – en stämningsfull julmarknad för stora och små.
    Onsdagen den 6 december ordnades traditionsenligt julsammankomst med mat och dryck tillsammans med Malmö Förskönings- och Planteringsförening. I år samlades alla i Spegelsalen på Hipp där talaren var Bengt Hall som berättade om sin långa karriär i musikens och teaterns tjänst. 175 personer deltog.
 

Publiceringsverksamhet

Årsboken ELBOGEN 2016 utkom i samband med årsmötet.
 

Malmö stadsarkiv

Lördagen den 11 november var det Arkivens dag med visningar och föredrag på temat Synd och skam. Carl-Axel Stevelius och Peter Bager ansvarade för utdelning av äldre årgångar av föreningens böcker.
    Föreningen har sitt bibliotek med böcker från utbytesföreningarna på stadsarkivet.
 

Kommittéer

Redaktionskommittén bestående av Rita Rohlin, Stefan Ersgård, Martina Björk, Kerstin Martinsdotter och Anders Reisnert har avhållit ett flertal möten.

Programkommittén bestående av Göran Larsson, Anders Reisnert och Gunilla Konradsson har tillsammans med Rita Rohlin förberett årets aktiviteter.

Stipendiekommittén bestående av Göran Larsson, Anders Reisnert och Gunilla Konradsson har behandlat inkomna stipendie- och bidragsansökningar.
 

Beviljade bidrag

Styrelsen beslöt att från Malmö Kulturhistoriska Förening utdela medel till:
    Bengt Hall för bokprojekt: ”En historik över Operan under åren 1994–2019”, 75000 kronor.
    Limhamns museum för projekt: ”Utställning om leksaker från 1970- och 1980 talen”, 6000 kronor.
    Joakim Friberg   för projekt: Artikel om offentliga skulpturer i Malmö, främst kvinnoskulpturer”, 12000 kronor.
    Petter Lönegård   för projekt: ”Dokumentation om ungdomskulturen i Malmö under 1970-talet med särskild inriktning mot musiken”, 40000 kronor.
    Styrelsen beslöt att från Stiftelsen makarna Sigfrid & Karolina Jönssons minnesfond utdela medel till:
    Limhamns museum för projekt: ”Utställning om leksaker från 1970- och 1980 talen”, 11000 kronor.
    Styrelsen beslöt att från Leif Ljungbergs stiftelse utdela medel till:
    Staffan Gudmundsson för projekt: ”Byggmästarna i Malmö”, 10000 kronor.
    Stefan Ersgård för projekt: ”En Gryps om Leif Ljungberg”, 40000 kronor.
    Anna Svensson för projekt: ”Forskning inför ett arbete om Tekla Åberg”, 25000 kronor.
    Anette Sarnäs för projekt: ”Luftkrigets påverkan under andra världskriget”, 40000 kronor.
    Roger Johansson för projekt: ”Port Cities – om Malmös historia som hamnstad i ett större internationellt perspektiv”, 150000 kronor.
    Slottsmöllans Mölleförening tilläggsanslag för projekt: ”Skrift om Slottsmöllan”, 55000 kronor.
    Malmö stadsbibliotek för projekt: ”Förstudie inför framtagandet av en ´kulturarvsapp´ till institutionernas databaser”, 100000 kronor.
 

Leif Ljungbergs stiftelse

Sammanträden har hållits i samband med föreningens sammanträden.
 

Stiftelsen Makarna Sigfrid och Karolina Jönssons Minnesfond

Sammanträden har hållits i samband med föreningens sammanträden.
 

Medlemmar

Föreningens medlemsantal under 2017 uppgick till 552 – varav 85 var institutioner och utbytesföreningar.
 

Styrelsen för
Malmö Kulturhistoriska Förening