MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 

 
Stadgar för
Malmö Kultur­historiska Förening

Antagna vid årsmöte 1975, 1993 (§ 6) och 2002

§ 1 Föreningens syfte

Föreningen har till uppgift att främja forskning och kunskap om Malmö stads och kommuns historia samt kulturliv i gången tid och att verka för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid kommunens omdaning och utveckling och i övrigt för god kulturminnesvård. Föreningen är ideell.

I detta syfte vill föreningen särskilt samla och publicera bidrag till stadens och bygdens historia i vidsträcktaste mening, uppliva minnet av märkligare tilldragelser och personligheter samt anordna föredrag, exkursioner och utställningar.

Föreningens publiceringsverksamhet sker i främsta rummet genom dess årsskrift.
 

§ 2 Ledamöter och hedersledamöter

Ledamot av föreningen kan envar bliva, som vill stödja föreningens syften.

Till hedersledamot kan den kallas, som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens syften. Hedersledamot utses av årsmöte på förslag av styrelsen.
 

§ 3 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställes av årsmötet efter förslag av styrelsen. Hedersledamöter erlägger ingen avgift.
 

§ 4 Årsmöte

Årsmöte hålles senast den 30 april. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 8 dagar före årsmötet. Kallelse till årsmöte skall utsändas minst 14 dagar i förväg. Till extra sammanträde kallas föreningens ledamöter så ofta styrelsen därtill finnes anledning, eller om tio medlemmar skriftligen anhåller därom för uppgivet ärende.

Vid föreningsmöte äger varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet samt med acklamation, såvida ej votering begäres, i vilket fall voteringen sker vid val genom sluten omröstning och eljest öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 • val av ordförande och sekreterare för mötet samt två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 • fråga om årsmötet är behörigen utlyst
 • godkännande av dagordning
 • föredragning av styrelsens årsberättelse
 • föredragning av revisionsberättelsen
 • fastställande av resultat- och balansräkning
 • frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 • fastställande av antalet styrelseledamöter
 • val av ordförande
 • val av styrelseledamöter
 • val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 • tillsättning av valberedning
 • fastställande av medlemsavgift
 • behandling av inlämnade motioner
 • övriga frågor


§ 5 Styrelsen 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som skall bestå av högst 11 medlemmar. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare. Därjämte utser styrelsen redaktör för föreningens skrifter och övriga eventuellt erforderliga funktionärer. Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
 

§ 6 Räkenskapsår

Räkenskaps- och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
 

§ 7 Upplösning 

För upplösning av föreningen krävs samstämmiga beslut med två tredjedelar av de avgivna rösterna på två på varandra med minst tre veckors mellanrum hållna föreningsmöten. Eventuella kvarvarande tillgångar disponeras enligt föreningens beslut.
 

§ 8 Ändring av stadgarna

Ändringar av eller tillägg till dessa stadgar måste först behandlas av styrelsen. Har förslaget antagits av styrelsen blir det gällande, sedan det vid årsmöte antagits med två tredjedelar av de avgivna rösterna.