MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 

 
Historik

En novemberdag 1908 samlades ett tiotal herrar på Hotell Savoy för att diskutera bildandet av en lokalhistorisk förening i Malmö. På förslag av friherre Nils Djurklou, ryttmästare vid Kronprinsens husarregemente, beslöt man att skapa en förening kallad Malmö Fornminnesförening och utsåg en interimsstyrelse med uppdrag att utarbeta förslag till stadgar. Den 26 mars 1909 konstituerades Malmö Fornminnesförening vid ett välbesökt möte i källaren till Jörgen Kocks hus (nuvarande restaurang Årstiderna). Till föreningens förste ordförande utsågs initiativtagaren och eldsjälen Nils Djurklou.

Bakgrunden till föreningens bildande var de snabba förändringar Malmö genomgick runt sekelskiftet. Staden höll på att utvecklas från en liten handelsstad till en stor och betydelsefull industristad. Stora delar av det gamla Malmö revs och fick lämna plats åt nya paradbyggnader och nya gator. Fornminnesföreningens upphovsmän menade att det under en sådan tid av snabba förändringar var viktigt att skapa förståelse och kunskap om stadens historia. Med historisk kunskap skulle man skaffa sig insikter om och en känsla för vad som var värt att bevara. Denna dubbla uppgift – information och kulturpolitisk opinionsbildning – har varit vägledande för föreningen under hela dess mer än 100-åriga historia. Självfallet har tyngdpunkten mellan uppgifterna skiftat under årens lopp. Under 1960- och 70-talens ’rivningsraseri’ förde föreningen med blandat resultat en intensiv kamp för att rädda hotade kulturhistoriska byggnader och miljöer. Under det senaste decenniet har däremot publiceringsverksamheten kommit att stå i centrum.

Fram till 1989 hette föreningen Malmö fornminnesförening då namnet istället blev Elbogen, Malmö fornminnesförening. År 2000 initierades ett namnbyte av dåvarande ordföranden Jan Hain och på årsmötet 2001 antog föreningen slutgiltigt det nya namnet Malmö Kulturhistoriska Förening.

Se även "Kortfattat om Malmö Kulturhistoriska Förening"